NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen

De NEN Normcommissie Geo-informatie is de beheerder van het Basismodel NEN 3610. Dit is de 'moeder' van de Nederlandse geo-informatiemodellen. Geonovum is het aanspreekpunt voor toepassing van NEN 3610 in deze geo-informatiemodellen. In informatiemodellen leggen we de semantiek van een domein vast. Dit zijn afspraken over begrippen (termen en definities) en structuur van gegevens en daarmee essentieel om gegevens te kunnen uitwisselen. Juist dan is het immers van belang dat voor iedereen - mens en machine - duidelijk is wat we met een gehanteerd begrip bedoelen.

Het NEN3610:2011 Basismodel Geo-informatie vereenvoudigt het uitwisselen van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en helpt deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol te hergebruiken. NEN3610 is de gemeenschappelijke basis van verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Aan de hand van dit basismodel kan er in alle sectoren tot op detailniveau worden gemodelleerd.

NEN3610 piramide

NEN3610 pyramide
De NEN3610 piramide laat zien hoe het basismodel met de onderliggende families van informatiemodellen is ingebed in internationale standaarden.

De meeste informatiemodellen worden door vertegenwoordigers uit de sector zelf beheerd. Op verzoek, adviseert en ondersteunt Geonovum de beheerders van deze informatiemodellen. Bijvoorbeeld bij het NEN3610-conform maken van een informatiemodel, semantische afstemming met andere informatiemodellen en modellering in UML.

Overzicht van informatiemodellen geënt op NEN3610

Basismodel NEN3610

Het gebruik van een informatiemodel draagt bij aan gegevensharmonisatie op de koppelvlakken van organisaties. Bij het maken van informatiemodellen kijken wij naar het Basismodel geo-informatie (NEN3610) en het metamodel voor informatiemodellering. Daarnaast zijn de modellen van de geografische Basisregistraties (Topografie, BGT, BRO, BAG) en de dataspecificaties van de Europese richtlijn INSPIRE van belang.

Basismodel geo-informatie: NEN3610

Het Basismodel geo-informatie (NEN3610) is ontwikkeld voor semantische afstemming in Nederland en aansluiting op internationale standaarden. Het basismodel vormt de kern van de geo-informatiemodellen: de NEN3610-familie. In de handreiking informatiemodellen, lichten we het basismodel toe en beschrijven we haar relatie met semantiek. Ook de relatie met Europese en Internationale standaarden komt aan bod. NEN3610:2011 is gratis te downloaden in de NEN Normshop. Hiervoor heb je een (gratis) NEN Normshop-account nodig. Met dit account kan je NEN3610 selecteren en toevoegen aan je winkelwagentje. Na acceptatie kan je NEN3610 direct downloaden.
Voor modelleurs zijn er twee Enterprise Architect bestanden gemaakt. Deze vind je in het technisch register.

Metamodel Informatiemodellering

Om alle informatiemodellen in Nederland nog beter op elkaar aan te laten sluiten hebben VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum gezamenlijk een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Hierin komt de modelleringskennis van deze drie organisaties samen.

Basisregistraties

De informatiemodellen van de Basisregistraties waar we naar kijken zijn IMGeo (Basisregistratie Grootschalige Topografie), IMtop (Basisregistratie Topografie), IMBRO (Basisregistratie Ondergrond) en IMBAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

INSPIRE

Van INSPIRE zijn de dataspecificaties van invloed op onze informatiemodellen.

Pas toe of leg uit

webzegel goedgekeurde open standaardHet Basismodel geo-informatie NEN3610 staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaarden moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.

Implementatie ondersteuning

Geo concepten bibliotheek

Om harmonisatie van semantische begrippen tussen informatiemodellen te ondersteunen, hebben we een digitale bibliotheek van deze begrippen gemaakt: de geo-concepten bibliotheek. Van grote thema’s en functies in de bibliotheek zijn objecten en definities met elkaar in samenhang gebracht en geplot op posters. De posters zijn gebaseerd op een classificatie van de objecttypen en enumeraties naar thema in combinatie met een functie. De broninformatie bestaat uit de UML diagrammen van de Nederlandse NEN 3610 modellen en de INSPIRE Thema modellen. Meer dan 1000 objecttypen zijn in de semantische posters ondergebracht en geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen.

Technisch register

Voor ontwikkelaars die op basis van informatiemodellen software bouwen is er het technisch register met daarin alle relevante versies van technische bestanden, inclusief validatieregels.

Wil je een seintje krijgen als er onderhoud is gepland of een nieuwe versie van de geo-conceptenbibliotheek of het technisch register is? Meld je dan aan voor de attenderingsservice.

Aanmelden attenderingsservice updates tooling

Handreiking geometrie

GML biedt veel opties om geometrie vast te leggen. In een handreiking geometrie hebben wij vastgelegd hoe wij dit in informatiemodellen en GML vastleggen. 

Stelseloverleg

Om het basismodel aan te laten sluiten op de behoeften van de praktijk, organiseren wij het Stelseloverleg NEN3610. In dit overleg zitten de beheerders en eigenaren van sectorale informatiemodellen die onder NEN3610 vallen bij elkaar voor kennisuitwisseling en onderlinge afstemming.
Geonovum beheert zelf ook informatiemodellen die onder de NEN3610 familie vallen: het informatiemodel voor de Ruimtelijke Ordening (IMRO) en het informatiemodel Grootschalige geografie (IMGeo) waaronder ook de standaarden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vallen. Beide standaarden hebben een wettelijke basis.

Linked data principes toegepast op NEN 3610

Hoe zou een NEN3610 model er uitzien gemodelleerd in OWL? Geeft een NEN 3610 in het semantic web, een nieuwe kijk op de NEN 3610 piramide? Geonovum verkent in hoeverre we linked data technologie kunnen adopteren in de NEN 3610 informatiemodellen. We wisselen kennis uit over W3C ontologieën en doen ervaring op met modelleren met behulp van W3C Rdf/OWL. Zie de samenvatting van het verkennend onderzoek.

In 2017 zijn wij binnen het Stelseloverleg NEN 3610 gestart met de ontwikkeling van een officieel linked data profiel op NEN 3610.

afbeelding hoe Linked data in NEN3610 wordt verwerkt

Meldingen

Heb je een vraag over het Basismodel NEN3610, stel deze dan op het GeoForum. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kan je ook aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, dan nemen wij die suggestie ook graag mee! Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.

Automatisch op de hoogte blijven?

Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.