IMGeluid versie 1.0 beschikbaar

09 november 2020
man meet geluid vliegtuigen, industrie, wegverkeer en spoor

In november is de basisversie 1.0 van het Informatiemodel Geluid online beschikbaar gekomen.

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Bij de inrichting van Nederland wordt rekening gehouden met de productie van geluid en belasting door geluid. Geluidgegevens die de overheid inwint, worden straks digitaal beschikbaar gesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan die gegevens moeten voldoen.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. Die geluidinformatie varieert van geluidproductieplafonds voor bijvoorbeeld wegen en industrie, basisgeluidemissies voor lokaal spoor en wegen, geluidbrongegevens van windturbines en geluidcontouren van luchthavens.

De voorziening zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek, en inzicht in de monitoring. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie ook de website van RIVM over de CVGG.

Vastgesteld na consultatie

Het Informatiemodel Geluid lag afgelopen zomer in consultatie. Hierop zijn 164 reacties ingediend. Het consultatierapport is online in te zien. Na verwerking van de commentaren is het model in oktober vastgesteld en nu dus gepubliceerd.

Op hoofdlijnen is het volgende met de consultatiereacties gebeurd:

  • Redactionele zaken (verkeerde verwijzingen, onduidelijke afbeeldingen en taal/spelfouten) zijn verwerkt in de nieuwe versie.
  • Inconsistenties in begrippen zijn opgeheven.
  • Onduidelijkheden of ruimte in interpretatie van de documentatie zijn zoveel mogelijk weggenomen door herformulering van teksten en/of extra toelichting.
  • Gevraagde wijzigingen aan het informatiemodel die binnen scope waren, zijn in overleg tussen Geonovum, RIVM en het ministerie van I&W al dan niet doorgevoerd op basis van argumenten.

Geonovum draagt onder regie van het RIVM zorg voor het beheer van dit informatiemodel.

Zie ook dossier Informatiemodel Geluid

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.