Waar wij voor staan

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen.

Missie

Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden die daarvoor nodig zijn en helpt de overheid geo-informatie beter te benutten.

Doelen

Onze doelen zijn:

  • de toegankelijkheid van geo-informatie verbeteren (toegankelijkheid);
  • door standaardisatie de uitwisseling van geo-informatie en de combinatie met andere soorten informatie mogelijk maken (standaardisatie);
  • kennis delen over de totstandkoming van de geo-informatie infrastructuur en het praktische gebruik ervan (kennis).

Onze brochure geeft een beeld van onze activiteiten en manier van werken. Ons meerjarenplan laat zien waar wij komende jaren naartoe werken. In ons uitvoeringsplan vindt u de uitwerking van onze missie en doelen voor dit jaar.

Activiteiten

Onze werkzaamheden worden bepaald door het basisprogramma en onze opdrachten. Het basisprogramma bevat de taken van Geonovum op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van geo-standaarden en de geo-informatie infrastructuur, beter benutten en de ondersteuning van het GI-beraad. Voor het basisprogramma ontvangen we subsidie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, van het Kadaster en van de Geologische Dienst Nederland TNO (basisfinanciering).

Naast het basisprogramma voeren we opdrachten uit die de geo-informatie infrastructuur versterken. Dat doen we in opdracht van diverse overheidspartijen. Deze opdrachten worden gefinancierd door hun opdrachtgevers en/of worden gesubsidieerd uit andere bronnen dan de basisfinanciering. Voor deze opdrachten geldt dat:

  • de resultaten van de opdracht bijdragen aan de realisatie van onze doelen en die van de visienota GeoSamen;
  • de resultaten van de opdracht passen binnen de actuele inzichten van de geo-architectuur;
  • de uitvoering van de opdracht zorgt voor samenwerking tussen meerdere publieke organisaties op het gebied van de geo-informatie infrastructuur;
  • partijen in de programmaraad of het GI-beraad zich hebben gecommitteerd aan de opdracht;
  • het opdrachtgeverschap duidelijk vastligt.