Vacature Lid Raad van Toezicht

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van stichting Geonovum dagelijks aan werken. Zij doen dat door afspraken en standaarden tot stand te brengen die samenwerking met en rond geo-informatie mogelijk maken. Dit doet Geonovum zowel op het niveau van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur (NGII) als voor specifieke toepassingsdomeinen van de overheid, waaronder de Omgevingswet.

Geonovum is een open, transparante, kennisintensieve organisatie. Er werken gedreven experts die ervoor zorgen dat geodata een betekenisvolle bijdrage kan leveren in diverse werkprocessen van de overheid. Deze medewerkers zijn deels in dienst en deels gedetacheerd vanuit overheid en kennisinstellingen. 

Met het oog op de aflopende termijn van één van onze leden, zijn wij op zoek naar een 

Lid Raad van Toezicht (m/v)

De Raad van Toezicht bestaat in totaal uit drie personen en komt tweemaal per jaar bijeen. Minimaal eens per jaar rapporteert de Raad van Toezicht de Minister van Binnenlandse Zaken over activiteiten en ontwikkelingen van Geonovum. 

Met het oog op de achtergrond van de andere twee leden van de Raad van Toezicht, heeft de benoeming van een nieuw lid die een achtergrond heeft bij de provinciale overheid de voorkeur.

Over de Raad van Toezicht

De besturing van Geonovum ligt in handen van een driehoofdig bestuur. De Raad van Toezicht, ziet toe op dit bestuur, namens de Minister van BZK. De minister van BZK benoemt de leden van de Raad van Toezicht op voordracht van de voorzitter van het Geo-informatieberaad. 

Taken 

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van stichting Geonovum. 

De Raad van Toezicht kan het bestuur van Geonovum gevraagd en ongevraagd adviseren over nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor aan Geonovum door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgedragen taken. Verder ziet de Raad toe op het nastreven van de doelstellingen, resultaten en uitvoeren van de activiteiten die plaatsvinden in het kader van door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgedragen taken en de kwaliteit en continuïteit van deze taken. Tot slot moet de Raad van Toezicht het jaarlijkse uitvoeringsplan met begroting en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording, goedkeuren. De goedkeurende taak is expliciet opgenomen in de statuten (artikel 10, lid d. en e.).

Kennis en ervaring in de Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met het werkterrein van Geonovum en voelen zich betrokken bij wat er speelt. Zij wachten niet alleen op de inbreng van het bestuur, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Leden van de Raad zijn een kritische en alerte sparringpartner voor het bestuur. En hoewel zij de afstand weten te bewaren die past bij een toezichtrol, weten zij ook wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren.

Leden van de Raad van Toezicht van Geonovum zijn: 

  • deskundig op het gebied van beleid en uitvoering van ruimtelijke ordening en leefomgeving,
  • deskundig op het gebied van de ruimtelijke informatievoorziening en datagedreven werken,
  • deskundig op het gebied van algemeen strategisch management.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

  • een voor het functioneren van Geonovum relevant netwerk
  • bestuurlijke ervaring in (complexe) organisaties.
  • inhoudelijk kennis van en ervaring in het beleidsveld ruimtelijke ordening en leefomgeving. 
  • ervaring met het leiden van publieke organisaties waarin ruimtelijke informatie en -systemen van grote betekenis zijn voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en dienstverlening. 
  • voldoende financieel-economische kennis om de taak om begrotingen en jaarrekening goed te keuren te kunnen vervullen. 

Vergoeding

Het stichtingsbestuur bepaalt de jaarlijkse vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht en de vergoeding van de  reiskosten.

Interesse?

Stuur uiterlijk 10 mei 2024 een korte mail als blijk van interesse naar onze HR-medewerker. Voor vragen over de vacature kan je te rade bij onze bestuursvoorzitter: Steven Luijtjens

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.