Ruimtelijke Ordening standaarden

 • 17 november 2017 |
  Op woensdag 15 november organiseerde de VNG het festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! Dit festival richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams. Het ontwikkelteam van de standaarden voor de Omgevingswet, organiseerde op het festival een werksessie over het effectief modelleren van regels in omgevingsdocumenten.
 • 7 november 2017 |
  Best leuk om eens op de stoel van een gedeputeerde te zitten in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland. Maar daar ging het natuurlijk niet om op het Geo Gebruikersfestival. Waar het wel om ging waren de vragen die dagvoorzitter Noud Hooyman (ministerie van BZK) in zijn inleiding centraal stelde: Hoe maken wij het gebruik van geo-informatie simpel? En wat kunnen wij voor elkaar doen om het gebruik van geo-informatie te bevorderen? De vragen waren zowel gericht aan de aanbieders van geo-data als aan de eindgebruikers van deze informatie.
 • 28 oktober 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werken KOOP en Geonovum aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD – standaard). Om de toepasbaarheid van deze standaard te toetsen, hebben leveranciers, dienstverleners en bevoegde gezagen een praktijktest uitgevoerd. Daarbij is ook de haalbaarheid van het DSO-architectuurconcept onder de loep genomen.
 • 25 oktober 2017 |
  In de RO Standaarden 2012 wordt onderscheid gemaakt in norm en toelichting. De praktijkrichtlijnen geven een nadere toelichting op de toepassing van deze standaarden in de praktijk. Geonovum heeft op basis van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) de praktijkrichtlijnen van de RO Standaarden aangepast. De wijzigingen zijn bijgevoegd en raadpleegbaar bij iedere praktijkrichtlijn.
 • 11 oktober 2017 |
  Begin september hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond. Het huidige concept informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster. 

Pagina's