Maatschappelijke vraagstukken

Thema Sociale Domein

Met een ruimtelijke blik maatschappelijke uitdagingen benaderen. Onder het motto anders kijken, is dat wat wij doen. Door overheidsorganisaties te informeren en adviseren over bestaande voorzieningen en door met hen aan de slag te gaan, benutten we geo-informatie en -voorzieningen voor maatschappelijke vraagstukken.

Anders Kijken naar Zorg

Een kaart zegt meer dan 1000 woorden en biedt een ander perspectief op maatschappelijke vraagstukken. Geo-informatie speelt sinds mensenheugenis een belangrijke rol in het fysieke domein. In het sociaal domein is dat nog nauwelijks het geval. Experimenten laten de meerwaarde van ‘anders kijken’ ook in dit domein duidelijk zien. Of het nu gaat om decentralisatie in de zorg, openbare orde en veiligheid, of onderwijs, cultuur en andere beleidsthema’s.

Juist nu de verantwoordelijkheid van veel overheidstaken op lokaal niveau wordt belegd, wint ‘anders kijken’ aan relevantie. Wat gebeurt er op een adres, in een straat of in een wijk? Het delen van informatie binnen een beleidsterrein, maar ook tussen verschillende thema’s wordt steeds belangrijker. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) willen we de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Bijvoorbeeld door rollators te verstrekken zodat men zelfstandig boodschappen kan blijven doen. Maar wat als de straat naar het winkelcentrum langdurig wordt opengebroken voor werkzaamheden? Of er een nieuwe inrichting komt van de weg en stoep, waardoor een oversteekplaats een stuk verder weg komt te liggen? Dan zal opa of oma noodgedwongen toch gebruik moeten maken van een taxi. Met als gevolg: hogere maatschappelijke kosten.  

Anders kijken – ruimtelijk kijken – doet twee dingen tegelijk: het biedt inzicht en overzicht in één oogopslag, en het verbindt gegevens van heel verschillende aard. De mogelijkheden die dat biedt, dragen we graag uit.

Anders Kijken is een initiatief van Geonovum, CBS, TNO, VNG, KING en diverse gemeenten.

Producten Anders Kijken naar Zorg

Vastgoed in kaart

Een ruimtelijke kijk op gemeentelijke 'assets' als vastgoed, groenvoorziening en wegen, kan de gemeente helpen om slimmer om te gaan met beschikbare voorzieningen en te besparen op het beheer deze voorzieningen. Wij hebben een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan leegstandsinformatie een eerste aanzet gedaan voor een monitor en een informatiemodel.

Leegstand

Als je als overheid de leegstand wilt bestrijden, heb je meer informatie nodig dan een simpel leegstandspercentage. Pas als je precies weet hoe de leegstand in elkaar zit, kun je bepalen hoe je beleid eruit moet zien. Deze informatie kan je afleiden uit de combinatie van een aantal basisregistraties, zoals voor Adressen en Gebouwen (BAG), de WOZ, het NHR (Nieuwe Handelsregister), en de Basisregistratie Personen (BRP). Maar daarvoor zijn een paar hobbels te nemen. Zo moet er eenheid komen in gebruikte definities en moet het technisch en juridisch haalbaar zijn om deze basisregistraties te koppelen. Daar werken we nu aan. Vooruitlopend op het standaardisatietraject is ook een meer indicatieve methode ontwikkeld waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. Een concept daarvan is gemaakt met de gemeente Hoorn.

Zie: Inventarisatie informatievoorziening leegstand en het stappenplan: leegstand (maatschappelijk) vastgoed in beeld

Burgervertrouwen

De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in op het dagelijks leven van de Groningers. In 2015 hebben wij samen met Geon en de provincie Groningen een plan van aanpak opgesteld voor het ontwikkelen en inrichten van de informatievoorziening in het aardbevingsgebied. Doel hiervan is dat iedereen een gelijke informatieposities krijgt.

In het gaswingebied van Groningen hebben veel woningen aardbevingsschade. Er heerst onzekerheid over de toekomst en het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren sterk gedaald. Op 1 juni 2015 is een Nationaal Coördinator Groningen aangesteld om bewoners te ontzorgen bij (ingrijpende) versterkingsmaatregelen en een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over de afhandeling van schade.

Voor het realiseren van die doelstellingen is betrouwbare en controleerbare informatie van cruciaal belang. De toegang tot en het combineren van gegevens ingewikkeld door de veelheid aan betrokken instanties en de manier waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Voor een gebiedsgerichte aanpak waar de Nationaal Coördinator Groningen voor staat, is het nodig dat alle betrokkenen hun besluiten en beleid baseren op dezelfde gegevens, dezelfde informatie en dezelfde kennis over het gebied en de problematiek. Een informatieplatform, dat gegevens, informatie en kennis over het aardbevingsgebied met elkaar verbindt en toegankelijk maakt voor alle betrokkenen (bronhouders, afnemers, overheden, burgers, bedrijfsleven, kennisinstellingen) is daarvoor een oplossing. Geonovum heeft in 2015, samen met Geon en de provincie Groningen een plan van aanpak opgesteld voor het ontwikkelen en inrichten van de informatievoorziening in het aardbevingsgebied.