Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

Wat doen de standaarden?

Alle gegevens die onder de Omgevingswet vallen, komen digitaal beschikbaar en zijn dan ook digitaal raadpleegbaar. Hiervoor is een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen. KOOP en Geonovum hebben standaarden ontwikkeld die ervoor zorgen dat omgevingsdocumenten digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar zijn. De standaarden voor de omgevingsdocumenten bevatten afspraken over welke gegevens er worden vastgelegd, afspraken over hoe je gegevens uitwisselt en afspraken over hoe je een plan digitaal kan presenteren. In onderstaand filmpje leggen we de basisfunctie van de standaarden uit. In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' kan je deze informatie ook nalezen.

 

Standaarden voor overheidspublicaties en toepassingsprofielen

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor overheidspublicaties zoals omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom is samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Voor publicatie van specifieke documenten kan je op deze generieke standaard een verbijzondering maken. Voor de omgevingsdocumenten zijn dat de Toepassingsprofielen voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

Wie gaan er met de nieuwe standaarden werken?

Alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen met de toepassingsprofielen te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaarden zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de standaarden relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard zijn opgesteld, komen terecht in een register. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen. Dit register wordt gebouwd door het Kadaster en KOOP.

Ontwikkeling van de standaarden

In opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelen KOOP en Geonovum de STOP/TPOD standaarden. Een team van experts werkt de regels van de wet uit in standaarden. In praktijkproeven werken we de standaarden verder uit en in open consultatierondes leggen we de conceptversies van de standaarden voor aan het werkveld. De opmerkingen uit de consultaties gebruiken we om volgende versies te verbeteren. De projectplanning van het standaardenteam is openbaar en hieronder in te zien.

Om in beeld te brengen wat er al was en waarop je zou kunnen voortborduren bij de invoering van de Omgevingswet, heeft Geonovum in 2013 een globale architectuurschets gemaakt voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook hebben we verkend rond welke begrippen semantische knelpunten bestaan. Bijvoorbeeld: bebouwde kom, gebouw, pand enzovoort. Dit rapport met aanbevelingen (2014) is online beschikbaar. 

Projectplanning

Om inzicht te bieden in onze werkzaamheden, kan je hieronder de actuele projectplanning inzien. Ook kan je de nieuwsflitsen van het team vanaf april 2019 hier inzien.

Standaarden Omgevingswet

De meest actuele versie van de Standaarden voor Overheidspublicaties (STOP) en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) vind je via de overzichtspagina van de STOP en TPOD standaarden

Bekijk de actuele lijst van standaarden

In het kader van beheer van de standaarden verschijnen er regelmatig updates op de documenten. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Consultatie TPOD Omgevingsvisie en Projectbesluit

 Van 11 september tot en met 11 oktober 2019 lagen de Toepassingsprofielen voor Omgevingsvisie en voor het Projectbesluit in consultatie. In januari 2020 is deze consultatie afgerond. 

Bekijk het overzicht van ingediende reacties en hun verwerking

Beheer van de standaarden

Sinds 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopig beheer van de STOP/TPOD standaarden uit, met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie. In het kader van het beheer van de standaarden herstellen we geconstateerde fouten vanaf versie 0.97. Ook kan je bij ons terecht met vragen over de standaarden. Verschijnt er een update, dan melden wij dat via deze website en wij sturen een bericht uit via de attenderingsservice. Ook houden wij een lijst met veelgestelde vragen bij. Wensen en eisen ten aanzien van de STOP/TPOD standaarden worden opgepakt door het ontwikkelteam voor de standaarden. 

Meldingen en helpdesk

Meldingen

Een gevonden fout of wensen voor verbetering kan je aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee.

Helpdesk: Bij wie kan je waarvoor terecht?

Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de Toepassingsprofielen en hun antwoorden vind je in het overzicht van veelgestelde vragen standaarden omgevingsdocumenten

wie doet wat schema helpdesk STOP/TPOD

Blijf op de hoogte

De STOP/TPOD standaarden zijn volop in ontwikkeling. Wil je updates in je mailbox ontvangen van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden, meld je dan aan voor de nieuwsflits project standaarden Omgevingswet.

Aanmelden nieuwsflits project standaarden Omgevingswet

Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

Aanmelden attenderingsservice STOP/TPOD standaarden

Voor informatie over de invoering van de Omgevingwet kan je terecht op de website Aan de slag met de Omgevingswet.