Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2021 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Standaarden maken deze uitwisseling mogelijk.

Introductie

Door omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie opvragen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor is een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden omgevingsdocumenten volgens bepaalde standaarden opgesteld en uitgewisseld. Die standaarden zijn volop in ontwikkeling. Via nieuwsberichten op deze website en de projectsite: "Aan de slag met de Omgevingswet" blijf je op de hoogte van de ontwikkeling van de Omgevingswet. Wil je updates van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden in je mailbox ontvangen, meld je dan aan voor de nieuwsflits project standaarden Omgevingswet. Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

De standaarden omvatten:

 • een informatiemodel (afspraken over welke gegevens er in de publicatie moeten staan)
 • een berichtenmodel (afspraken over de manier waarop je die gegevens uitwisselt)
 • een presentatiemodel (afspraken over hoe de publicatie eruit moet zien, zowel in kaartbeeld als in tekst)

In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' leggen we kort uit hoe dit werkt. Je kunt ook onderstaand filmpje bekijken.

 

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom hebben wij samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Op deze generieke standaard kan je vervolgens verbijzonderingen maken die nodig zijn voor specifieke toepassingen. Voor de omgevingsdocumenten is dat het Toepassingsprofiel voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

  Relatie RO Standaarden

  De sector Ruimtelijke Ordening werkt al met een standaard: IMRO, het informatiemodel Ruimtelijke Ordening. Deze standaard wordt straks gecombineerd met allerlei andere omgevingsthema’s als milieu, luchtkwaliteit en geluid. Alle Omgevingsdocumenten (Omgevingsplannen, Omgevingsvisies, Omgevingsvergunningen etc.) worden volgens die nieuwe standaard opgesteld.

   Wie gaan er straks met de nieuwe standaard werken?

   Alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen straks met de standaard te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaard zijn vastgelegd. Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard worden opgesteld, worden verzameld in een register. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen. Dit register wordt gebouwd door het Kadaster en KOOP.

   Standaarden Omgevingswet

   Van januari tot maart 2019 lag versie 0.97 van de Standaarden voor Overheidspublicaties (STOP) en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) - STOP/TPOD in consultatie. De reacties op deze consultatie worden nu verwerkt. Regelmatig verschijnen er al wel kleine updates op de documenten van versie 0.97. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte. Mededelingen over aanpassingen en de actuele lijst van standaarden vind je hieronder.

   Tussentijdse oplevering toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

   Op 17 april 2019 is een update van het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) verschenen. Daarnaast is het toelichtend document Informatiemodel Omgevingswet, van plan tot publicatie gepubliceerd. De bijgewerkte documentatie is niet in consultatie. Vragen over deze documentatie kun je stellen aan onze helpdesk, of volg de implementatievraagstukken op Github.  

   Overzicht eerdere updates

    

   STOP/TPOD v0.97x

   Het overzicht van de documenten die bij versie 0.97 van de STOP/TPOD horen vind je hieronder. Voor het gemak, bieden wij de hele set standaarden met toelichtingen ook als integrale download aan.

   Leeswijzer bij consultatie STOP/TPOD v0.97


   STOP/IMOP

   CIM

   Presentatiemodel

   Toepassingsprofielen

   Conformiteit en validatie

   Praktijkrichtlijnen

   Toelichtende notities

   Consultatie STOP/TPOD v0.97

   Van 28 januari tot 22 maart 2019 lag versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden in consultatie. Wij hebben ruim 900 issues ontvangen. Per document maken we een terugkoppeling van de ontvangen meldingen en hoe deze zijn verwerkt. Directe verbeterpunten verwerken we waar mogelijk nog voor de zomer. Voor complexere en meer ingrijpende wijzigingen geven we aan wat het vervolgtraject is.  Zie ook het nieuwsbericht over de consultatie

   Prioriteiten en planning

   Om de issues uit de consultatie te prioriteren, is aan de koepels van de bevoegde gezagen en leveranciers gevraagd waar hun prioriteiten liggen. Deze prioriteiten zijn sturend in het oppakken van issues uit de consultatie. Denk aan zaken als het verduidelijken van gebruikte terminologie, voorbeeldbestanden en verdere afstemming met andere informatiemodellen. Daarnaast bepalen we de impact van de issues en prioriteiten om ze in de planning te kunnen zetten.

   Wil je weten waar wij aan werken?

   Bekijk dan de projectplanning voor een overzicht van activiteiten.

   Sprint 1 PI 10

   Meldingen en helpdesk

   Vanaf 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopige beheer op de standaard versie 0.97 (met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie) uit. In het kader van beheer herstellen we geconstateerde fouten in de 0.97 versie. Wensen en eisen ten aanzien van de STOP/TPOD standaarden worden opgepakt door het ontwikkelproject voor de standaarden: PR04. 

   Meldingen

   Een gevonden fout of wensen voor verbetering kan je aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee.

   Helpdesk: Bij wie kan je waarvoor terecht?

   Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
   KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
   Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

   wie doet wat schema helpdesk STOP/TPOD

   Onderzoek semantische knelpunten

   Cruciaal element voor de uitvoering van de Omgevingswet is vernieuwing en digitalisering van de informatievoorziening. De uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving moeten immers optimaal beschikbaar zijn.

   Om in beeld te brengen wat er al is en waarop je zou kunnen  voortborduren bij deze digitaliseringsslag, heeft Geonovum in 2013 een globale architectuurschets gemaakt voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook hebben we verkend rond welke begrippen semantische knelpunten bestaan. Bijvoorbeeld: bebouwde kom, gebouw, pand enzovoort. Dit rapport uit 2014 met aanbevelingen is online beschikbaar. Inmiddels werken we aan de standaarden die de digitale toegankelijkheid van omgevingsinformatie borgen en we zorgen voorlopig voor het beheer van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten.

   Blijf op de hoogte

   Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van het projectteam dat werkt aan de Standaarden voor Omgevingsdocumenten, is er een nieuwsflits. Wil je deze nieuwsflits in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan.

   Aanmelden nieuwsflits project standaarden Omgevingswet

   Naast de nieuwsflits hebben we ook een attenderingsservice ingesteld als we een update van de standaarden publiceren. Wil je een seintje krijgen als we een update van de standaarden hebben gepubliceerd, registreer je dan voor deze attenderingsservice.

   Aanmelden attenderingsservice STOP/TPOD standaarden