Dataportalen

Hieronder wijzen wij u graag de weg naar een aantal interessante dataportalen in binnen- en buitenland die bij ons bekend zijn.

Europa

 • Europees dataportaal | portaal waarin diverse (open) datasets uit Europese lidstaten te vinden zijn
 • INSPIRE Geoportal | portaal voor alle INSPIRE-data van de Europese lidstaten
 • Energiesector | een inventarisatie van relevante dataverzamelingen in de energiewereld buiten Nederland [maart 2016]

Nederland (nationaal)

 • Atlas Leefomgeving | portaal met overheidsinformatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
 • Centraal Bureau voor de Statistiek | statistische datasets, waaronder geografische datasets bevolkingskernen en wijk- en buurtkaart Nederland
 • Data.overheid.nl | open dataportaal van de Nederlandse overheid
 • DINOLoket | portaal voor geo-wetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland
 • Energiesector | een inventarisatie van dataverzamelingen in de energiewereld in Nederland [maart 2016]
 • Geo4OOV.nl | portaal voor de sector Openbare Orde en Veiligheid
 • Geoportaal Waterschappen | portaal van de waterschappen onder meer voor publicatie van hun INSPIRE-data
 • Nationaal georegister | wegwijzer voor het raadplegen, downloaden en opvragen van Nederlandse datasets van zowel publieke als private partijen. Ook het officiële INSPIRE-portaal van Nederland.
 • National Space Office | het Satellietdataportaal ontsluit actuele ruwe satellietdata van Nederland
 • Open Street Map | door een actief netwerk van vrijwilligers gemaakte vrij beschikbare landkaarten
 • PDOK | webservices en downloads van datasets van Nederlandse overheidsorganisaties, waaronder de geografische basisregistraties
 • Provinciaal georegister | webservices en downloads van de Nederlandse provincies
 • Ruimtelijkeplannen.nl | portaal met bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk

Nederland (regionaal en lokaal)